V drtivé většině případů je výsledkem naší práce již přímo zpracovaný inventární soupis pozemků. Nejčastěji je realizován k 31/12 běžného roku, je možné dojednat i jiné datum a pro zájemce provádíme i dílčí (čtvrtletní či pololetní) inventury.

V rámci řešení získá zákazník 3 typy výstupů:

ANALÝZA ZMĚN V KN
Jedná se o zcela unikátní sestavu detailně mapující postupné změny v KN a jejich dopad na evidenci majetku vč. vazeb mezi jednotlivými změnami. Tato sestava není součástí vlastního inventurního soupisu, ale na jejím základě se provádí oceňování změn v KN, zejména v případě rozdělování, slučování a přečíslování parcel, změn hranic kat. území či obnově operátu a pozemkových úpravách. Velmi podstatnou roli hrají rovněž ve správném ošetření změn z titulu opravy chyb v KN či změnách výměr parcel. Tato sestava a vazby z ní plnoucí je výchozím základem pro zpracování vlastního inv. soupisu.

INVENTÁRNÍ SOUPIS POZEMKŮ
Představuje základní dokument celého procesu a obsahuje detailní informace o každé parcele včetně její ceny, výměry, druhu a využití pozemku, spoluvlastnického podílu a analytického zařazení parcely, sestava je sumarizována po jednotlivých katastrálních územích a analytických účtech.

INVENTÁRNÍ SOUPIS POZEMKŮ - EVIDENCE ZMĚN
detailně eviduje nastalé změny za období mezi dvěma inventurami vč. změn mezi analytickými účty , sestava je sumarizována po jednotlivých katastrálních územích a analytických účtech.