Filozofií našeho řešení není dodávat pouze technické prostředky (software), ale komplexní služby tak, abychom zákazníkovi minimalizovali práce a starosti spojené s inventurou pozemků. V praxi to pro drtivou většinu našich zákazníků znamená, že jako výsledek naší spolupráce obdrží zpracovanou inventární sestavu jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Počáteční etapa spolupráce – prvotní zpracování - je zcela zásadním krokem a závisí na stavu stávající evidence pozemků u zákazníka. Běžně jsou s ní spojeny tyto operace:
- zmapování rozsahu nemovitého majetku obce za celé území ČR s cílem odhalit dosud neevidované parcely
- zmapování majetku obce ve spoluvlastnictví s jinými subjekty (na samostatných listech vlastnictví)
- kontrola stávající evidence majetku zákazníka na stav v KN, doplnění údajů dle KN
- ocenění nově nalezených parcel
- rekonstrukce evidence v případě uskutečněné obnovy operátu KN či pozemkových úprav
- analytické členění parcel pro potřeby účetnictví dle druhu a využití pozemku včetně analytického členění parcel s věcnými břemeny, zástavními právy, předkupním právem a svěřeným majetkem obce

Následně – a drtivá většina zákazníků o to zájem má – je možné sjednat průběžnou aktualizaci systému, jejímž cílem je každoroční zpracování inventárního soupisu nemovitostí vždy k 31.12. nebo k jinému dohodnutému datu. Tyto práce spočívají rovněž v průběžném zpracování stavu majetku obce dle KN (většinou 6x ročně) a vyhodnocování nastalých změn tak, aby bylo možné detekovat specifické, obci často neznáme změny v KN a najít způsob jejich dopadu na evidenci majetku. Jedná se např. o slučování a dělení parcel, změny výměry v KN bez skutečné změny hranice parcely, přečíslování parcel, zápis geometrických plánů či opravy chyb v KN. Zcela specifickou pozornost věnujeme změnám vyvolaným obnovou operátu KN či pozemkovými úpravami a i pro tyto případy jsme schopni navrhnout řešení

Jsme rádi, že převážná většina našich zákazníků je s naší prací spokojena a pokračuje s námi ve spolupráci po mnoho let, ti „nejvěrnější“ již 20 let!

Detailní popis řešení překračuje možnosti tohoto popisu, pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte nás, nebo se podívejte do sekce ukázka řešení.

Pokud nás naše nabídka zaujala, můžete si služby objednat na kterémkoliv z uvedených kontaktů, nebo přímo využít FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY.